[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรื่อง : กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
บทความ 

กลยุทธ์ระดับโครงการ/กิจกรรม
                งานบริหาร
1.       โครงการส่งเสริมประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การจัดการศึกษาก่อนระดับประถมศึกษา(อนุบาล)
-การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
-การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา โครงการ ก.ต.๑๔ สร้างโอกาส
2.       โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล สู่มาตรฐานการศึกษา              สู่มาตรฐานสากล
-การยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
-โรงเรียนดีประจำตำบล
-โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา สู่มาตรฐานสากล
3.       โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
-การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
-งานบริหารงานวิชาการ
-งานบริหารงานงบประมาณ
-งานบริหารงานบุคคล
-งานบริหารงานทั่วไป
-การส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป
-การนิเทศ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป
4.       โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
-การพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพจาก สมศ.
5.       โครงการส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
-สารสนเทศ
-งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
6.       งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.       โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน องค์กร คณะบุคคล เครือข่าย
-การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชน องค์กร คณะบุคคล เครือข่าย
-การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคลากร ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
-การส่งเสริม และการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
-การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
-การส่งเสริมและการสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
-การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
-งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่น
-สมาคมผู้ปกครอง
-ประชุมศิษย์เก่า


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : บ้านเกาะเต่า
หน่วยงาน : kohtaoschool
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 841
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 อันดับล่าสุด

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเพศ ศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 / เม.ย. / 2555
      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 13 / ต.ค. / 2554
      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 12 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
Website Footer1
Website Footer2
Website Footer3