[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การยกระดับผลสัมฤทธิ์
เรื่อง : การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านบางสำโรง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
.........................................................................................................................................
1.     จุดเด่นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553

1.1
 
1.2
 
 
1.3
นักเรียนมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET 
ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษให้ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบ O-NET 
ผลการทดสอบ O-NET ในสาระ ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 17.76 และสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ 

2.    จุดอ่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553
                ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้   ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน และพบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่
 
3.     สภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2553
        3.1   นักเรียนเรียนไม่จบทุกสาระการเรียนรู้ทุกมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการติวเข้มในสาระการเรียนรู้ที่ยังไม่ได้เรียนตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างรายวิชา ทำให้ขาดระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ผลการทดสอบ O-NET ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนและมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัด
        3.2   นักเรียนเกิดความสับสนในวิธีการทำข้อสอบ
 
4.     แนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554
        4.1   วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากค่าต่ำไปมาก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
       4.2   ออกแบบการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
        4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางที่ได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้และให้นักเรียนฝึกการทำข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการและฝึกทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ ตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้นั้น ๆ
        4.4   จัดกิจกรรมเสริมความพร้อมนอกเวลาเรียนให้กับนักเรียน โดยจัดเป็นฐานการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ตามศักยภาพ และมีการหมุนเวียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระตามจุดเน้นที่ต้องพัฒนา
        4.5   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้จบทุกสาระ   ก่อนจะมีการสอบ O-NET 
     4.6   คัดกรองนักเรียนที่บกพร่องทางด้านการอ่าน การเขียน มาพัฒนามาซ่อมเสริม โดย เพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยนักเรียน   พี่ช่วยน้อง และพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยบุตรหลาน
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : บ้านบางสำโรง
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านบางสำโรง
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1106
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 อันดับล่าสุด

      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเพศ ศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 / เม.ย. / 2555
      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 13 / ต.ค. / 2554
      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 12 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
Website Footer1
Website Footer2
Website Footer3