[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
เรื่อง : ส่งเสริมการอ่านเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่าน-เขียนภาษาไทย
-การอ่าน
     ทักษะการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้และพัฒนาชีวิต นอกจากจะทำให้เกิดความรู้แล้วยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการดำเนินชีวิต การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ
    การอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ ปัญหาที่สำคัญในการอ่านของผู้เรียนคืออ่านแล้วจับใจความไม่ได้ ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านความเข้าใจในด้านการอ่านชั้นป.1-ป.3
กำหนดให้อ่านแล้วเข้าใจข้อความที่อ่าน ดังตัวอย่างเช่น
 - การส่งเสริมประสิทธิภาพการอ่านชั้นป.3 
       ด้านปริมาณ      - นักเรียนทุกชั้นมีพัฒนาการด้านการอ่านและเขียนดีขึ้นร้อยละ 70%
                             - จัดหาและทำเครื่องมือทักษะที่มีประสิทธิภาพ
       ด้านคุณภาพ      - นักเรียนทุกชั้นสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องมากขึ้น
                             - มีแผนงานพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่ได้จัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์   
- การเขียนโดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง
    การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการเขียนเรื่อง เพราะเป็นการกำหนดความคิดที่จะที่เขียน เพื่อให้ความคิดเป็นระเบียบ เป็นการลำดับความคิดและลำดับเรื่องราวต่างๆ เมื่อเขียนโครงเรื่องได้แล้วสามารถนำไปขยาย เพื่อเขียนให้สมบูรณ์ต่อไปประยุกต์ใช้กับการเขียนเรียงความและการเขียนย่อความอีกด้วย
         ด้านปริมาณ      - จัดทำแบบฝึกหัดการอ่านคำ 
                              - จัดทำแบบบันทึกการอ่าน 
                              - จัดทำซ่อมเสริมการอ่านเวลาช่วงพักกลางวัน
        ด้านคุณภาพ     - นักเรียนมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดี
                                 - คุณภาพของแบบฝึกหัดนักเรียนมีความเข้าใจแบบฝึกทักษะร้อยละ 87.06
ฉะนั้นการอ่านออกเขียนได้ ต้องฝึกฝนให้เกิดความเคยชินทุกๆวันนอกจากเรียนรู้การอ่านที่โรงเรียนแล้วยังต้องฝึกฝนการอ่านที่บ้านให้เกิดความเคยชิน


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ผู้เขียน : juriporn
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 722
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 5 อันดับล่าสุด

      การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 13 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 4 12 / ต.ค. / 2554
      กระบวนการแก้ปัญหา \"เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้\" 12 / ต.ค. / 2554
      แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 11 / ต.ค. / 2554
      “บันไดทักษะ ๔ ขั้น สู่การอ่านออกเขียนได้” 11 / ต.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
Website Footer1
Website Footer2
Website Footer3